Mounjaro = Zepbound (same drug, same mfr, different name)

https://www.cnn.com/2023/11/08/health/zepbound-mounjaro-fda-approval-obesity/index.html

Expand your market with a different name for same drug, different target market.

2 Likes